Plan ochrony środowiska dla Warszawy na lata 2025-2030: Konsultacje społeczne rozpoczęte!

Plan ochrony środowiska dla Warszawy na lata 2025-2030: Konsultacje społeczne rozpoczęte!

Ruszyły publiczne konsultacje dotyczące planu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2025-2030. Program będzie zawierał takie tematy jak poprawa jakości powietrza, rozwój infrastruktury błękitno-zielonej, a także wzmocnienie różnorodności biologicznej. Zainteresowani mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje opinie i sugestie na jego temat.

Aktualnie obowiązujący Program ochrony środowiska dla m.st. Warszawy obowiązuje do roku 2024. Ten dokument zawiera szereg informacji na temat stanu środowiska w stolicy, zidentyfikowanych problemów oraz działań podejmowanych przez miasto w celu ich rozwiązania. Nowy program na lata 2025-2030 ma być kontynuacją aktualnego, ale również ma odnosić się do innych kluczowych dokumentów obowiązujących w Warszawie, takich jak Zielona Wizja Warszawy czy Strategia #Warszawa2030.

Program ochrony środowiska na lata 2025-2030 ma koncentrować się na jedenastu kluczowych obszarach: jakość powietrza, ochrona klimatu, jakość wód powierzchniowych i podziemnych, środowisko akustyczne, użyteczność powierzchni ziemi, gospodarka odpadami, ochrona i utrzymanie infrastruktury błękitno-zielonej, rozwój bioróżnorodności, edukacja ekologiczna mieszkańców oraz usprawnienie zarządzania ochroną środowiska.

Zainteresowani mieszkańcy mogą wyrazić swoje opinie na temat wyzwań związanych z ochroną środowiska w Warszawie. Dlatego też uruchomiono specjalną platformę konsultacyjną, na której dostępna jest ankieta do wypełnienia. Dodatkowo zaplanowano punkt konsultacyjny i dyżury telefoniczne.

Wszystkie uwagi i wnioski będą zbierane do końca czerwca 2024 roku. W drugiej połowie tego roku planowane jest przedstawienie projektu dokumentu mieszkańcom do zapoznania się oraz zgłaszania uwag.