Wspólne patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej dbają o czystość w stolicy

Wspólne patrole Zarządu Oczyszczania Miasta i Straży Miejskiej dbają o czystość w stolicy

W celu zapewnienia czystości i porządku na terenie Warszawy, Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) oraz Straż Miejska łączą siły i prowadzą regularne patrole. Te codzienne działania odnotowały już w tym roku aż 21 tysięcy interwencji.

Rola takich patroli polega nie tylko na utrzymaniu porządku poprzez sprzątanie, ale również na monitoringu stanu czystości w obszarze miejskim. Interweniują w przypadku ujawnienia nielegalnie pozostawionych odpadów czy uszkodzeń miejskiej infrastruktury. Od początku bieżącego roku zarejestrowali już wspomniane 21 tysięcy takich działań.

Zarządzając terenem o powierzchni przekraczającej 500 kilometrów kwadratowych, zamieszkałym przez blisko dwa miliony osób, kluczowa jest skoordynowana praca wielu jednostek oraz konsekwentne podejście do zagadnienia. W tym kontekście Robert Szymański, pełniący obowiązki dyrektora ZOM, podkreśla znaczenie stałego monitoringu i systematycznego utrzymania porządku, jak również wieloletniej współpracy z warszawską Strażą Miejską.

Wśród wspólnie podejmowanych działań aż 36% interwencji dotyczyło dzikich wysypisk, porzuconych mebli czy opon. Tego rodzaju odpady powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), z których w Warszawie działa obecnie cztery. W dodatku, kolejne 22% interwencji było skierowane na poprawę bezpieczeństwa miejskiego poprzez naprawę uszkodzonych ławek, wiat, znaków drogowych czy studzienek. Natomiast 13% zgłoszeń dotyczyło usunięcia zniszczeń spowodowanych przez wandali, takich jak: pomazane kosze, wiaty przystankowe czy ekrany dźwiękochłonne.

Podczas takiej interwencji, kontrolerzy lokalizują odpowiedzialnego zarządcę terenu i nakłaniają go do podjęcia odpowiednich działań. Sprawdzają również po pewnym czasie, czy zarządca stosował się do zaleceń. W przypadku braku reakcji ze strony zarządcy, cała sprawa może zostać przekazana do sądu przez Straż Miejską.

Dzięki codziennym patrolom zarówno ZOM, jak i Straż Miejskiej, poziom bezpieczeństwa i jakość przestrzeni publicznej stale rośnie. Mieszkańcy również mogą aktywnie współpracować w utrzymaniu czystości stolicy, zgłaszając obszary wymagające interwencji do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19115.

Zarząd Oczyszczania Miasta od lat stara się udoskonalać system utrzymania porządku w Warszawie, co ma bezpośrednie odzwierciedlenie w wynikach Barometru Warszawskiego. Zgodnie z tym badaniem, aż 97% mieszkańców stolicy uważa czystość za kluczowe kryterium oceny jakości życia miejskiego. Co więcej, dobry stan czystości miasta pozytywnie ocenia aż 84% ankietowanych.