Sześciu nowoprzysiężonych stróżów prawa oraz uroczyste wyróżnienie odznaczonymi Medalem Pro Patria na Komendzie Stołecznej Policji

Sześciu nowoprzysiężonych stróżów prawa oraz uroczyste wyróżnienie odznaczonymi Medalem Pro Patria na Komendzie Stołecznej Policji

W Białej Sali Komendy Stołecznej Policji odbył się uroczysty akt przysięgi nowo przyjętych służbistów. Była to ważna chwila dla sześciu funkcjonariuszy, którzy wypowiedzieli słowa roty przed swoimi kolegami z formacji. W sumie, zgromadzenie liczyło 46 osób, w tym 35 mężczyzn i 11 kobiet.

Następnie, na podstawie decyzji Ministra Jana Józefa Kasprzyka, Szefa Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, kilku pracowników i funkcjonariuszy zostało uhonorowanych Medalami „Pro Patria”. W ten sposób doceniono ich wkład w życie Komendy Stołecznej Policji.

Po złożeniu meldunku Komendantowi Stołecznemu Policji, wprowadzono poczet sztandarowy. Następnie 46 nowych policjantów, po pomyślnym przejściu procesu rekrutacyjnego, złożyło ślubowanie. Wskazując na Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, ślubowali strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli, pilnować porządku prawnego ustanowionego przez Konstytucję, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia swoich przełożonych.

Po ceremonii przysięgi, Komendant Stołeczny Policji, nadinsp. Paweł Dzierżak, przywitał nowych funkcjonariuszy. Podkreślił ważność tego dnia dla nowoprzysiężonych policjantów i policjantek, wskazując na symbole narodowe obecne podczas uroczystości: Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej, flagę państwową oraz sztandar Komendy Stołecznej Policji.

Nadinsp. Paweł Dzierżak zwrócił uwagę, że ten dzień to nie tylko radość, ale również duże zobowiązanie dla nowych policjantów. Wskazał na długotrwały proces kwalifikacyjny, który musieli przejść, aby stać się funkcjonariuszami. Wyraził przekonanie, że spełnili swoje marzenia i mają predyspozycje do pełnienia służby w imieniu Państwa, na rzecz obywateli i gości naszego kraju.

Podczas ceremonialnego powitania nowych funkcjonariuszy, Komendant Stołeczny Policji podziękował im za wybór drogi służby innym. Przypomniał, że teraz rozpoczynają okres szkolenia zawodowego i wyraził nadzieję, że przejdą go sprawnie i z sukcesami dydaktycznymi. Podkreślił, że oczekuje na ich wkład w podtrzymanie porządku i bezpieczeństwa na ulicach.

Podczas uroczystości wręczono też Medale „Pro Patria” pracownikom i funkcjonariuszom Komendy Stołecznej Policji, którzy przyczynili się do zachowania pamięci o walki o niepodległość Polski. Wyróżnieni zostali m.in.: Małgorzata Dusiewicz – Naczelnik Gabinetu Komendanta Stołecznego, mł. insp. Tomasz Majewski, nadkom. Karolina Kańka, podkom. Paweł Adamczyk oraz podkom. Jacek Kwiatkowski.